KLAUS Elektrik, Led Aydınlatma Ekipmanları

Genel Aydınlatma Metin

Akdemir Global Dış Ticaret Anonim Şirketi (Akdemir/Şirket) olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Akdemirtarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLER
Veri Türü Alınan Veriler
Kimlik Ad-Soyad, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyette yer alan kimlik bilgileri, İmza, vb. kimlik bilgileri.
İletişim Telefon numarası, Adres, E-posta adresleri vb. iletişim için kullanılan veriler.
Lokasyon Araç takip sistemi ve otomatik geçiş sistemleri bulunan araçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve güzergâh bilgileri.
Özlük Çalışanlarımızın özlük bilgileri.
Hukuki İşlem Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlarla yazışmalarda bulunan kişisel hukuki bilgiler.
Müşteri İşlem Gerçek kişilere ait fatura bilgileri, çek ve senet vb. müşteri bilgileri. Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Müşteri/Üye Numarası (e-ticaret)
Finans Banka hesap bilgileri, mail order kullanımı amacıyla gerekli olan kredi kartı bilgileri,vergi kimlik numarası bilgileri.
Mesleki Deneyim Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar.
İşlem Güvenliği IP adres bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri v.b.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf
Diğer (Plaka) Ürün veya hizmet alan kişiye /tedarikçi yetkilisine, nakliye firmasına ve şirkete ait araç plaka bilgisi.
 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Veri Türü Alınan Veriler
Sağlık Bilgileri Çalışan ve stajyerlere ait sağlık bilgileri.
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Çalışanlarımızın adli sicil kaydı bilgileri.

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Akdemir, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
• Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
• Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
• İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Ücret Politikasının Yürütülmesi
• Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
• Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

Akdemir, kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İş başvuru formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe, e-ticaret satışları ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, güvenlik kameraları ile Şirket araçlarındaki GPS ve otomatik geçiş sistemleri, sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Akdemir, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar için paylaşabilmektedir.
Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: Sigorta şirketleri, hukuk bürosu, mali müşavir ve danışmanlar, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren şirketler ve çalışanları, bankalar ile diğer hizmet alınan şirketler vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Akdemirhiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Akdemirnezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi Akdemir’e başvurarak kendisi ile ilgili;

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Haber Bültenlerimize Abone Ol

Güncel yeniliklerimizden ve kampanyalarımızdan haber almak için kayıt olun!
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Ayrıntıları inceleyin
Tamam